คืนนี่สวด ก่อนนอนทุกวันเรียกเงินเรียกทอง เข้าหาทุกทางไม่ขาดสาย


 

เ ก จิอาจารย์ในเมืองไ ท ยนั้นมีมากมายเลยและค า ถ า บทสวดมนต์ต่างๆ ก็เต็มไปหมด “ห ล ว ง พ่ อ กบ ” ก็เป็นอา จ า ร ย์ดั งที่เป็นที่เลื่อมใสศ รั ท ธ า ซึ่งท่านนั้นได้ธุดงค์มาปักกรดอยู่ที่ช า ย ป่ าด้านเข าส าลิ ก าช่วงปลายปี พ.ศ. 2430 แต่ก็ไม่มีใครทราบว่าท่านมาจ า กไหน

ซึ่งชาวบ้านพบครั้งแรกท่านห่มจีวรเก่ามากๆ แบกไม้คานหาบกระบุงเปล่าไว้บน บ่ า 2 ใบ เดิน ผ่ า น มาด้วยสีหน้าเรียบเฉย พอท่านเดินผ่ านชาวบ้านก็ร้องถามว่า “หลวงพ่อจะหาบกระบุงเปล่าไปทำไม” แล้วหลวงพ่อก็ตอบกลับมาว่า “ก ูห า บ ม าใส่เ งิ นทองโว้ย” จ า กนั้นท่านก็เดินดุ่มๆ

เข้าไปพำนักในวัดเข าสาลิกา สมัยนั้นเป็นวัดร้ า งและเก่ามาก ซึ่งวัดนี้อยู่ที่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี หลวงพ่อกบเป็นผู้ ทร ง ศี ลที่มีฌานสมาบัติขั้นสูง ท่านมักจะบำเพ็ญเพียรภาวนาปกติแบบนั่งยองๆ ซึ่งนานติดกัน 7 – 14 วันเลย แบบไม่ลุกไปไหน

ไม่แม้กระทั่งฉั นน้ำ อาหาร ถ่ า ย ห นั ก เ บ า ก็ไม่มีเลย เป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์อย่ างมาก ซึ่งท่านสามารถ ถ อ ด จิ ต ออกจ า กร่ างได้ ทำให้ไม่รู้สึกถึงความหิว ความเ จ็ บ ป ว ดอะไร ท่านมักจะนั่งยอง ไม่ว่าจะตอนสวดมนต์ก็ต าม รวมถึงการทำกิจวัตรต่างๆ จะทำประจำ และเวลาจำวัตรนั้น

ท่านจะอยู่ในท่าตะแคงขวาแบบนั้นเป็นประจำ ซึ่งจีวรที่นุ่งก็ยังเป็นผืนเก่า ซึ่งก็เก่ามากแล้ว ไม่ห่อจีวร ที่คอจะแขวนลูกกระพรวนเอาไว้ และอยู่เพียงในวันไม่เดินไปไหน และมักจะใช้น้ำช า ต้มเครื่องเทศ เป็นสมุนไพรในการช่วย รั ก ษ า โ ร คต่างๆ และทำให้ท่านเป็นที่รู้จักมากขึ้น

เพราะมีคนเข้ามาให้รั ก ษ าจำนวนมาก ทำให้เห็นว่า หลวงพ่อกบนั้น มีเมตต าสูงมาก ประวัติหลวงพ่อกบอาจไม่มีบันทึกไว้ชัดเจ นนัก แต่ก็เป็นที่น่าถือของชาวบ้านแถวนั้นอย่ างมาก

และท่านก็ได้ละสั ง ข า รเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ 2496 หลวงพ่อโอ ภาสี ก็ได้มาที่วัดเพื่อเป็นประธานในงาน เ ผ าส รี ร ะ ของท่าน สมัยนั้นการเดินทาง ย า กลำบ ากมากๆ ไม่สะดวกสบ ายเหมือนปัจจุบัน

สวดค า ถ าเรียกเ งิ นทอง หลวงพ่อกบ

“โอม ละ ลวย มหาละ ลวย มะอะ อุ

สิ วัง พร ห ม า จิต ตัง มา นิมา

มา ทอง หนึ่งทอง ทอง สอง ทอง

โ อ ม มหาจินดา เ งิ นทองไหลมา นิมานา”

นี่เป็นบทสวด ที่เรียกเ งิ นทองของหลวงพ่อกับวัดสาลิกา ลพบุรี ทุกคนนำไปสวดกันได้ จะสวดเช้าหรือก่อนนอนตอนไหนก็ต ามสะดวกเลย เป็นค า ถ า ที่หลายคนกำลังต้องการอ ย่ า งแน่นอนค่ะ

ขอบคุณที่มา horo scopedaily99

Next Post
No Comment
Add Comment
comment url