เมื่อดูแลพ่อแม่ผลบุญ12 ข้อ ลูกกตัญญูจะได้รับ

 


เมื่อดูแลพ่อแม่ผลบุญ12 ข้อ ลูกกตัญญูจะได้รับ

หลายๆ คนคงจะรู้กันดีอยู่แล้ว และคงจะเคยได้ยินกันมามากตั้งแต่เล็กๆว่า พ่อแม่ที่เลี้ยงดูเรามานั้น คือ พระอรหันต์อันยิ่งใหญ่ ของบ้าน โดยตามความเชื่อของทุกศาสนาจะมีการสั่งสอนให้เป็น คนดี

ความกตัญญู คือ ความรู้อุปการคุณที่มีผู้ทำไว้ เป็นคุณธรรมคู่กับความกตเวที คือ การตอบแทนอุปการคุณที่ผู้อื่นทำไว้นั้น บุญคุณที่ว่านี้มิใช่ว่าตอบแทนกันแล้วก็หายกัน แต่หมายถึงการรำลึกถึงพระคุณที่เคยให้ความอุปการะแก่เราด้วยความเคารพยิ่ง เมื่อรู้พระคุณแล้วก็ตอบแทนพระคุณท่าน มีความคิดเช่นนี้อยู่ภายในใจอย่างต่อเนื่อง และแสวงหาโอกาสทำหน้าที่ตอบแทนบุญคุณท่านอย่างไม่รู้ลืม

บุคคลเช่นนี้หาได้ยากในโลก และสัตบุรุษทั้งหลายตั้งแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระอริยสาวก และบัณฑิตชนจึงพากันสรรเสริญยกย่อง แม้เทวดาทั้งหลายก็ปกปักรักษา ผู้ที่มีความกตัญญูกตเวที

ในทางกลับกัน คนที่ไม่รู้พระคุณใครนั้นยากที่จะเจริญได้

แรงแห่งความกตัญญู เป็นแรงดึงดูดโชคลาภ ความร่ำรวยที่สำคัญมากแรงหนึ่ง หลายคนเรียกว่า แรงแห่งการตอบแทน

มีคนมากมายที่ไม่มีความกตัญญูรู้คุณผู้มีพระคุณ ชีวิตที่เห็นยังดีและมีความเจริญก้าวหน้านั้นยังคงเป็นเพราะบุญเก่ายังส่งผล แต่เมื่อหมดบุญเก่าความเจริญนั้นก็ถึงเวลาหมดสิ้นไปด้วย และยิ่งกับคนที่ไม่มีบุญเก่ามากพอ ก็จะทำให้ชีวิตต่ำลงๆ ไปเรื่อยๆ

ให้เราปฏิบัติ ต่อคนที่รักเราในครอบครัวเป็นอย่างดี ส่วนในศาสนาพุทธนั้น การที่เราได้ดูแลพ่อแม่ได้เลี้ยงดู พ่อแม่ นั้นถือเป็นความกตัญญู และเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ เป็นการสร้างสิริมงคลให้กับตัวเราเอง ทำให้ได้อานิสงส์แห่งชีวิตของตนเองมากๆ ให้มีความเจริญก้าวหน้า ในชีวิตยิ่งขึ้นไป

ซึ่งในวันนี้เรามีผลดี ที่คนเป็นลูกที่มีความกตัญญูรู้คุณพ่อแม่ เลี้ยงดูพ่อแม่ จะได้รับจากการที่เราเลี้ยงดูท่าน บำรุงบิดามารดา

เป็นอย่างดีมาให้ทุกๆ ท่านได้ทราบ และนำไปเป็นแนวทางการปฏิบัติ สำหรับการใช้ชีวิตต่อไปในภายภาคหน้า

การตอบแทนคุณพ่อแม่ตามหลักมงคลที่ 11 บำรุงบิดามารดาสามารถแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ

1ขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ก็ให้ตัวเรานั้น ดูแลเลี้ยงดูคอยช่วย เหลือกิจการงานของท่าน เลี้ยงดูท่านเมื่อย ามท่านแก่ชรา ดูแลปฏิบัติการกินอยู่เป็นอย่างดี ให้ความสะดวกสบาย เอาใจใส่มีเวลาให้ท่าน สร้างความสุข สร้างรอยยิ้มให้กับท่าน

2ขณะที่ท่านล่วงลับจากไปแล้ว ให้จัดพิธีให้ท่าน หมั่นทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล ให้กับท่าน อย่างสม่ำเสมอ เป็นสิ่งที่ดีที่เรานั้นควร ต้องทำ

อานิสงส์ของการดูแลพ่อแม่ และผู้มีพระคุณที่เลี้ยงดูเรามา มี 12 ประการ

1 ทำให้มี ความอดทน จากการทำสิ่งต่างๆได้ดี

2ทำให้เป็นคนมีสติรอบคอบ ในการที่จะคิดทำการสิ่งใด

3ทำให้เป็นคนมีเหตุผล ในทุกๆเรื่อง

4ทำให้พ้นทุกข์ พ้นภัยได้

5ทำให้ได้ ลาภ โดยง่าย

6ทำให้ แคล้วคลาดภัยในยามคับขัน

7ทำให้เทวดาลงมาพิทักษ์ รักษาผู้ที่ทำ

8ทำให้ได้รับ การยกย่องสรรเสริญ

9ทำให้มี ความเจริญก้าวหน้าในชีวิต

10 ถ้ามีลูกก็จะได้ ลูกที่ดี

11ทำให้มีความสุข ในการใช้ชีวิต

12ทำให้เป็นตัวอย่างอันดีแก่ อนุชนรุ่นหลัง

“พ่อแม่ เป็นพระอรหันต์ของลูก” ไม่ต้องไปตามพระอรหันต์ที่ไหนหรอก

Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url